Městská knihovna Františkovy Lázně
léčebné místo pro duši...

Knihovní řád městské knihovny Františkovy Lázně

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny Františkovy Lázně, schválenou Zastupitelstvem města Františkovy Lázně usnesením čj. 536/2000 ze dne 13.12.2000 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), schvaluje Rada města Františkovy Lázně, plnící podle ust.§ 102 odst.2 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění úkoly zřizovatele, na základě usnesení č. 169/02 ze dne 25.6.2002 tento knihovní řád:


I. Základní ustanovení


Čl. 1
Poslání a činnost knihovny


Knihovna je knihovnou základní, veřejnou, univerzálního typu ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

 • Knihovna shromažďuje, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje univerzálně strukturovaný knihovní fond prostřednictvím knihovnických, bibliografických a informačních služeb bez jakéhokoliv omezení ve smyslu jazykovém, náboženském, etnickém, vzdělanostním či věkovém.
 • Poskytuje ústní a písemné bibliografické referenční a faktografické informace a rešerše;
 • zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace státní správy a samosprávy;
 • umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup,
 • pomocí telekomunikačního zařízení; umožňuje přístup k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení;
 • pořádá exkurze,besedy, přednášky, vzdělávací akce, výstavy a jiné akce podporující hlavní poslání knihovny, veřejně předvádí audiovizuální díla v souvislosti se svým účelem činnosti;
 • zhotovuje tiskové rozmnoženiny pro osobní potřebu a související s poskytováním knihovnických služeb;
 • buduje interní databáze z univerzálních a speciálních fondů knihovny a využívá externí informační databáze za stanovených podmínek včetně ochrany dat ; účastní se budování společných databází a výměny dat s dalšími knihovnami.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
  a) výpůjční služby
  b) meziknihovní služby
  c) informační služby. d) propagační a speciální služby
 2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna v zásadě bezplatně. Pro účely výpůjční služby mimo knihovnu a meziknihovní služby je vyžadována registrace uživatele, která je s odkazem na ceník služeb zpoplatňována.
 3. Knihovna poskytuje tyto placené služby:
  Půjčování AV nosičů, přehrávačů, internet, práce s počítačem, kopírování.
 4. Tyto služby knihovna poskytuje na základě požadavku uživatele v souladu s § 4, odst. 2 až 4 zák.č. 257/2001 Sb., knihovního zákona., to znamená že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.
 5. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou č. 1 tohoto KŘ.


II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vyplněním přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, na základě které mu bude vydán čtenářský průkaz. Podpisem přihlášky uživatel potvrzuje, že je obeznámen s Knihovním řádem a bude jej dodržovat a zároveň podle zákona č. 101/2002 O ochraně osobních údajů uděluje knihovně souhlas s evidováním a využíváním osobních údajů pro potřeby uvedené v odstavci 4.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.
 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 4. Knihovna je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3, jako správce, který má oprávnění hromažďovat osobní údaje uživatelů na základě zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Údaje na přihlášce slouží knihovně k identifikaci osoby při správě svěřeného majetku, při vzájemné komunikaci mezi knihovnou a čtenářem a pro potřeby statistiky. Ochrana osobních údajů před zneužitím je zajištěna odpovědnými pracovníky a garantována knihovnou podle Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny, která je přílohou č. 2 tohoto KŘ.

Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5
Pravidla pro využívání výpočetní techniky a internetu

 1. Využívání výpočetní techniky a přístup na internet je umožněn všem registrovaným i neregistrovaným uživatelům knihovny. Osoby mladší 15ti let mají povolen přístup k internetu v oddělení pro dospělé za účasti rodičů nebo osoby starší 18ti let. Služby internetu v oddělení pro mládež může využít jen registrovaný uživatel po vyplnění internetové přihlášky potvrzené rodičem nebo zákonným zástupcem.
 2. Základní doba užívání v oddělení pro dospělé je 30 minut, není-li další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit. V oddělení pro mládež je doba užívání internetu omezena pouze na 30 min./denně.
 3. Počet osob pracujících současně na 1 počítači je omezen na maximálně 2 osoby.
 4. Čtenář / uživatel nahlásí pracovníkům knihovny zahájení a ukončení práce s počítačem. Po ukončení práce musí zůstat počítač ve stavu, v němž byl předán obsluhou. Uživatel musí uhradit stanovený poplatek /viz. Příloha č. 1 ke KŘ Městské knihovny Františkovy Lázně „Ceník služeb knihovny“/ po skončení práce hotově, není –li stanoveno jinak.
 5. Uživatel může použít v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 6. Soubory stažené z internetu lze ukládat na diskety, CD, Flash disky, DVD nebo vytisknout na tiskárně.
 7. Uživatel smí používat v prostorách knihovny svůj vlastní přenosný počítač. Jeho použití oznámí službu konajícímu pracovníku knihovny. Bezdrátové připojení k internetu může využít v celé budově Městské knihovny Františkovy Lázně.
 8. V knihovně je zakázáno navštěvovat webové stránky s pornografickým či jinak hanlivým obsahem, případně s obsahem podporujícím rasovou, národnostní nebo náboženskou nesnášenlivost.
 9. Uživatel nesmí:
  • rušit klid v knihovně hlasitými výstupy z PC.
  • kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a
  • měnit cokoli v nastavení počítače a programovém vybavení, přinášet a spouštět programy z vlastních disket, CD-ROM, DVD
 10. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače (včetně škod způsobených zanesením počítačových virů), dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky.
 11. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače (včetně škod způsobených zanesením počítačových virů), dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky.
 12. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 13. Uživatel je povinnen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. - autorský zákon).
 14. Při porušení Pravidel využívání výpočetní techniky a internetu v knihovně bude uživateli práce předčasně ukončena a v případě hrubého nebo opakovaného porušení pravidel, bude uživateli zamítnut přístupu k výpočetní technice v knihovně.
 15. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodu technické poruchy nebo z důvodu technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.
 16. Knihovna nenese odpovědnost za kvalitu a rychlost připojení internetu, ani za obsah souborů stažených z internetu, zvláště obsahují-li viry.


III. Výpůjční řád

Čl. 6
Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 3. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
  a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
  b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
  c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
  d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8
Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady knihovníkovi.
 2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.

Čl. 9
Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Množství půjčených dokumentů mimo knihovnu stanoví knihovník.
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
 5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12
Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody (uvedení do předešlého stavu) obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže takový způsob náhrady není možný nebo účelný, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

ČL. 13
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:
  a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
  a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po třech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučená) následuje vymáhání právní cestou
 3. Ztráta průkazu uživatele:
  a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele se účtuje manipulační poplatek

Čl. 14
Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví:
  “Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.


V. Závěrečná ustanovení

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy. Ruší se půjčovní řád ze dne 1.1.1998 s dodatky. Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

 

1. Ceník služeb v Městské knihovně Františkovy Lázně

2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

3. Pravidla používání čteček elektronických knih

 

Ve Františkových Lázních                                            

Dne 1. 3. 2012                                                                                  

 

Příloha č. 1

Ceník služeb knihovny


Příloha č. 2

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny


1. Oznamovací povinnost

Knihovna oznámí Úřadu pro ochranu osobních údajů, že je správcem a zpracovatelem osobních údajů svých uživatelů.

2. Účel zpracování osobních údajů čtenářů

Ochrana majetku pořízených z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům mimo prostory knihovny.

Poskytování kvalitních služeb uživatelům tím, že bude knihovna uživatele kontaktovat v případech vymezených knihovním řádem nebo v případech, kdy si to uživatel sám vyžádá. Knihovna povede přesnou evidenci o všech transakcích, zejména o provedených výpůjčkách a využije těchto poznatků k efektivní akvizici a správě knihovních fondů.

Naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy – zejména zákonem č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zřizovací listinou knihovny.

3. Rozsah zpracování osobních údajů uživatelů

Základní identifikační údaje uživatele: Jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození. Tyto údaje je uživatel povinen uvést a akceptovat jejich zpracování knihovnou, pokud chce využít jejích služeb v plném rozsahu. Pokud uživatel nedá souhlas s jejich zpracováním, může užívat pouze těch služeb, které knihovna poskytuje anonymně.

Další kontaktní údaje (pokud je čtenář uvede): Kontaktní či přechodná adresa, další možná spojení ne čtenáře (telefon, fax, e-mail apod.)

Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatel je osoba nezletilá, jsou v obdobném rozsahu a struktuře jako základní dentifikační údaje uživatele.

Údaje využívané pro statistické účely (pokud je čtenář uvede) – jde o údaje dobrovolné.

Údaje služební – údaje o čtenářském průkazu, o výpůjčkách, rezervacích apod.

Údaje účetní – údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou.

4. Způsob zpracování a uchovávání osobních údajů uživatelů knihovny

Uchovávání na originálních písemnostech (přihláška čtenáře, výpůjční sáček, účetní doklady). Tyto písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky (zamčené dveře, zamčené archivní skříně, osobní dohled odpovědného zaměstnance atd.). Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s písemnostmi pracují v rámci svých pracovních úkolů stanovených vedoucími zaměstnanci. Uchovávání v počítačových databázích, které jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

5. Způsob ochrany osobních údajů uživatelů

Zaměstnanci knihovny jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními zákona, příslušné vnitropodnikové směrnice a dalších závazných předpisů. Jsou povinni dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených, vyvarovat se jakéhokoli jednání , které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů uživatelů (např. sdělování jakéhokoli osobního údaje jiné osobě, než která je subjektem údajů nebo jejím zákonným zástupcem) a jednání , které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům uživatelů knihovny.

Knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje uživatele zpracovává knihovna, dokud s tím uživatel nevysloví písemně nesouhlas nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypršení platnosti jeho legitimace a zároveň lhůta alespoň jednoho roku od vypořádání posledního závazku uživatele vůči knihovně.
V případě porušení povinností knihovny vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy, opravy, eventuelně i na poskytnutí přiměřené peněžité náhrady.
Pokud uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

6. Ukončení ochrany osobních údajů

Pokud uživatel požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta, má se členství čtenáře v knihovně za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů. Znamená to skartaci originálních písemností (přihlášky čtenáře, event. Změnové formuláře, které uživatel vyplnil, v neautomatizovaných knihovnách také výpůjční sáčky), případně anonymizaci identifikačních údajů v počítačových databázích.

7. Informování uživatelů o problematice ochrany osobních údajů

Knihovna musí uživatele informovat písemně a ihned o tom, že v případě čtenářské registrace bude zpracovávat jeho osobní údaje, musí mu sdělit účel jejich zpracování a musí získat jeho souhlas s tímto zpracováním. Uživatel se musí předem dozvědět, které osobní údaje jsou základní povinné) i to, že pokud je knihovně nesdělí a odmítne souhlas s jejich zpracováváním, nemohou mu být určité (adresné) služby poskytovány. Čtenář by v okamžiku, kdy se rozhoduje v knihovně zaregistrovat, měl mít k dispozici písemnou informaci obsahující stručný výtah obsahu bodů 2 až 6 této směrnice.

 

Příloha č. 3

Pravidla používání čteček elektronických knih

1)      Čtečka elektronických knih (dále jen čtečka) je k dispozici k presenčním i absenčním výpůjčkám.

2)      Čtečku si mohou půjčovat pouze registrovaní čtenáři starší 18 let s platnou registrací nejméně 1 rok a s vyrovnanými závazky vůči knihovně.

3)      Absenční výpůjčka čtečky je čtenáři umožněna na základě smlouvy uzavřené mezi knihovnou a registrovaným čtenářem.

4)      Výpůjční lhůta je 14 dní. Při pozdním vrácení zaplatí čtenář poplatek z prodlení 10 Kč za každý započatý den, o který byla lhůta překročena.

5)      Při půjčení a vrácení bude zkontrolována funkčnost čtečky.

6)      Čtečka je půjčována s nahraným souborem knih, které představují volná díla z hlediska autorských práv. Čtenář není oprávněn nahrané knihy mazat ani jiné přidávat. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá čtenář.

7)      Čtenář nesmí měnit nastavení čtečky.

8)      Čtenář je povinen dbát na to, aby čtečka nebyla poškozena a aby nedošlo k její ztrátě či odcizení.

9)      V případě poškození čtečky nebo příslušenství je čtenář v souladu se smlouvou povinen zaplatit opravu, popř. dokoupit chybějící komponenty.

10)  Pokud čtenář poškodí čtečku tak, že ji nebude možné dále používat nebo ji nevrátí vůbec, zaplatí v souladu se smlouvou její pořizovací cenu včetně příslušenství.

11)  Čtenář není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.

 

Dne 1. 3. 2013